Accu fogyás gyöngyök vélemények. Csökkentett glükóz tolerancia: mi az oka és a jogsértések okai?

db. „Étkezés” szóra releváns honlap áttekinthető listája

accu fogyás gyöngyök vélemények

A nyelv elemei közül a szavak vannak a legszorosabb, legközvetlenebb kapcsolatban a nyelvet beszélő nép történetével.

A szavakban tükröződik ugyan- is legjobban a nép anyagi és szellemi műveltségének, életkörülményeinek, gondol- kodásmódjának jellege és változása. Egy-egy nép története, gazdasági, társadalmi, művelődési viszonyainak alakulása tehát rendkívül nagymértékben határozza meg azt, hogy nyelvének szókészlete honnan meríti — örökli vagy veszi át — elemeit, hogy ezek a szóelemek milyen fogalmi kategóriák köré csoportosulnak, miként tagozódnak időben és területileg.

A magyar nyelv szókészletének kialakulására, változásaira, mindenkori s így mai állapotára is igen számottevő hatással volt a magyarság történetének minden fontosabb mozzanata, minden nagyobb fordulata.

Szókészletünk alakulásának jelentős befolyásoló, meghatározó tényezőiként kell értékelnünk — többek között — a következőket: A magyarság kezdetleges életviszonyokból, gyűjtö- gető, halászó-vadászó életmódból emelkedett előbb a nomád pásztorkodás szint- jére, m a j d a földművelés elemeinek, a belterjesebb állattartásnak a megismerése, a különféle kézműiparok elsajátítása révén került egyre fejlettebb életkörülmé- nyek közé.

A honfoglalás után a közép- és délkelet-európai kultúrkörben, az i t t lakó népekkel kölcsönhatásban fejlesztette tovább gazdasági, társadalmi, műve- lődési viszonyait.

SZÓBELI ZÁRÓVIZSGA I. TÉTELSOR. 2. Szérum proteinek meghatározási módszerei, elektroforézis.

Az újabb századokban részt vett a modern élet gazdasági, ipari, műszaki fellendülésében, bekapcsolódott a mindinkább egyetemes, nemzet- közi jellegűvé váló művelődési áramlatokba, anyagi és szellemi kultúráját min- denben a mai idők magas szintjére emelve. Más oldalról nézve szókészletünk jellegét, összetételét alapvetően az határozta meg, hogy a magyarság az uráli-finnugor nép- és nyelvcsaládból származik, ille- tőleg abból szakadt ki sok ezer évvel ezelőtt. Ugyané viszonylatban igen jelentős befolyásoló tényezőként veendők számba például a következők is: Népünk a honfoglalás előtt hosszú időn keresztül élt, vándorolt Kelet-Európában meg- lehetősen sokféle — részben ma már megállapíthatatlan — nyelvű, de főként török nyelvű népek között.

A Duna-medencében elsősorban a már itt lakó szláv nyelvű népekkel került a legszorosabb érintkezésbe, illetőleg e területen olyan népek szomszédságába vagy közelébe települt, amelyek különféle szláv, germán vagy újlatin nyelveket beszéltek. A honfoglalás után olyan kultúrkörbe kapcso- 6 lódtunk, amelyet sokáig a latin nyelv uralt.

Kiemelten kedvező ajánlataink

Később, a hosszú ideig tartó Habs- burg-uralom révén a német nyelv befolyása vált nálunk igen erőssé. Ujabban — a többi nyelvhez hasonlóan — a mi nyelvünk is fokozatosan ki volt és ki van téve a nagy világnyelvek hatásának.

Mivel a gazdasági, társadalmi, művelődési viszonyok a szókészletben aránylag közvetlenül és nagymértékben tükröződnek, egy-egy nyelv szavai — ha a törté- neti-összehasonlító nyelvtudomány módszerének segítségével fogjuk vallatóra őket — a nyelvet beszélő nép történetének rendkívül fontos dokumentumai.

A magyar nyelv szókészletének vallomása is felülmúlhatatlan becsű forrásanya- got ad számunkra például a más oldalról nem mindig kielégítően megközelíthető magyar őstörténeti viszonyok megismeréséhez, a magyarságot később ért sok- rétű művelődési hatások kibogozásához, népünk élete, gondolkodása sok-sok rejtett kérdésének feltárásához.

Aligha túlozunk, ha azt mondjuk, hogy nyelvünk szavai ezreinek, tízezreinek vallomásából szinte mikroszkopikus pontossággal elemezhető ki a magyar nép accu fogyás gyöngyök vélemények kialakulása, gondolkodásmódjának fejlődése, mégpedig nemcsak ezernyi részletében, hanem egységbe állítva egész folyamatában is. A magyar nyelvtudomány igen sokat tett a múltban is azért, hogy a nyel- vünk szókészletében rejlő tanulságokat felszínre hozza.

Nyelvtudományunknak a szótörténet és a szófejtés mindig a legerősebb, a nemzetközi nyelvtudomány mércéjével mérve is legfejlettebb ágaihoz tartozott, melyre előző nyelvésznemze- dékek sok-sok időt és energiát áldoztak, gyűjtő és feldolgozó munkát fordítottak. Az így felhahnozódott, méreteiben és minőségében imponálóan gazdag ismeret- anyag szintézisére is történtek különböző jellegű kísérletek, melyek egyszersmind most közrebocsátott munkánk legközvetlenebb tudománytörténeti előzményei- nek is számítanak.

Szintézisen e műfajban elsősorban a szótárszerű feldolgozást kell értenünk. Hiszen ha a súlycsökkenés magasság szerint szókészlete a kronológia, a nyelvi eredet, a fogalmi kör, az alaki rokonság stb.

A szavak egyedi életének bemutatása ezért csak az egyes szavak önálló tárgyalásmódjával, szótárszerű formában és rendben lehetséges. Az efféle szótár azonban jellegében, módszerében, tartalmában eléggé gyökeresen elüt az általános egy- két- vagy többnyelvű szótárakétól, azoknál általában sokkalta bonyolultabb jellegű, velük teljesen azonos típusba tehát semmiképpen nem sorolható. A jelen mű tudománytörténeti előzményeként — néhány korai, ma már nem számottevő művet figyelmen kívül hagyva — két szótárszerű feldolgozás vehető számba: ben indította meg Gombocz Zoltán és Melich János a Magyar Etymologiai Szótár füzeteit.

A rendkívül gazdag tartalmú, világviszonylatban 7 is szinte páratlan tudományos apparátusú mű készülése sajnos — nem kismér- tékben arányainak folytonos növekedése következtében — nagyon elhúzódott, s ben a g kezdőbetűs szavaknak mintegy a negyedénél abba is maradt.

Acu slim mágneses fülbevaló

Ez az előbbinél jóval kisebb méretű mű köznyelvi szókincsünk jelentős részét átfogta; elsősorban a művelt nagyközönség számára készült, de a szakemberek is haszonnal forgathatták.

Az azóta eltelt negyedszázadban újabb szintézis e műfajban nem született. Pedig közben, a negyvenes évek elejétől fogva a magyar szótörténeti-etimológiai kutatásokban igen sok történt, nagyszámú ú j eredmény született, — szókészle- tünk bizonyos csoportjainak, típusainak vizsgálatában alkalmasint több, mint azelőtt együttvéve.

Időközben az etimológiai szótárak az európai nyelvtudomány- ban virágkorukat élték, sőt élik változatlanul ma is; akár csak az elmúlt évtized- ben is több tucat ilynemű szótár jelent meg, némelyik nyelvből nem is egy. A hiányt csak fokozta, hogy még az említett régebbi — a maguk korában egyébként kitűnő, de tartalmi vagy módszertani tekintetben ma már mégiscsak elavulóban levő — művek sem voltak az utóbbi években beszerezhetők. A szaktudomány nehézségein túlmenően a nyelvi ismeretterjesztés szempontjából sem volt szerencsés dolog, hogy az újabb időkben a szélesebb olvasóközönség részére sem tudtunk a magyar szavak erede- tét rendszeresen megvilágító művel szolgálni.

Most közreadott munkánk tehát mind hazai, mind külföldi viszonylatban erősen érezhető hiányt igyekszik pótolni. Voltaképpen a magyar szókészlet törté- netének és eredetének ez az első nagyarányú szintézise; mint ilyen a hazai és külföldi szótörténeti-etimológiai kutatások legújabb elvi és gyakorlati eredmé- nyeinek felhasználásával készült.

A legújabb kutatási eredményekre támaszko- dásán, valamint számos — később y3 zsírégető érintendő — ú j részletmegoldásán túl előzményeit tekintve accu fogyás gyöngyök vélemények Gombocz—Melich-féle szótártól leginkább teljességében és arányosságában, a Bárczi-féle műtől szóanyagának sokkalta nagyobb voltában és szócikkeinek jóval nagyobb részletességében különbözik.

Szótárunk mindenekelőtt tudományos célokat accu fogyás gyöngyök vélemények, összegezi, kritikailag értékeli és a szükséges kiegészítésekkel bővíti azt a hatalmas szótörténeti-etimo- lógiai ismeretanyagot, amely a magyar szókészlet kutatásában fölhalmozódott. Ebben az óriási méretű anyagban ma már egy ilyen természetű összefoglalás nélkül sem a hazai, még kevésbé a külföldi nyelvész szakemberek nem tájékozód- hatnának, azt kutatásaikban eredményesen föl nem használhatnák.

Szintézis voltához illően munkánk célja természetesen az is, hogy a szakembereket további részletkutatásokra ösztönözze, a magyar szótörténeti-etimológiai vizsgálatoknak, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó magyar hangtani, alaktani és jelentés- tani búvárlatoknak további fellendülésére vezessen. Munkánkat azonban nemcsak a nyelvész szakemberek körének vagy éppen 8 a szótörténet és a szófejtés specialistáinak szánjuk.

Arra törekszünk, hogy mind- azok a különféle szakterületeken dolgozó kutatók, akik a magyar nép anyagi és szellemi műveló'désének folyamatát, ennek egészét vagy egyes részleteit vizsgál- ják, forrásanyagot találhassanak benne, tanulságokat meríthessenek belőle, segítséget kaphassanak tőle. Éppen azért, mert szótárunkat a közvetlenül érdekelt szakemberek szűkebb körén kívül jóval szélesebb olvasó rétegnek is szánjuk, szócikkeink etimológiai részében igyekeztünk olvasmányosan fogalmazni.

A nyelvészek számára nem föl- accu fogyás gyöngyök vélemények vagy nem mindig szükséges, de a kívül állók számára a megértéshez jobbára elengedhetetlen magyarázatokkal általában nem fukarkodtunk, s lehető- leg előtérbe helyeztük a szavak jelentéstani, művelődéstörténeti vonatkozásait.

Reméljük, hogy mindazok részére, akik a magyar nyelv iránt érdeklődnek, aki a sokszor talán száraznak látszó nyelvi tények mögött ezeknek a valósághoz, a mindennapi élethez, a múlthoz és a jelenhez való, gyakran nagyon szoros viszo- nyára is kíváncsiak, szótárunk még mint ismeretterjesztő, tudománynépszerű- sítő olvasmány sem lesz érdektelen, s hozzá t u d majd járulni olvasó közönségünk általános műveltségének, azon belül nyelvi műveltségének további emeléséhez.

E rövid bevezetés nem lehet alkalmas arra, hogy a szótár egybeállításának rendkívül szövevényes elvi és gyakorlati, felfogásbeli és módszerbeli problémáit részleteiben feltárja. Szótárunkban a magyar szókészletnek csak a köznévi elemeit dolgoztuk föl.

A magyar tulajdonneveket hely- és személyneveket — mind elvi, mind gyakor- lati meggondolások alapján — kirekesztettük; ezeknek történeti-etimológiai fel- dolgozása egy vagy több külön névtár feladata. A tulajdonnevek kirekesztése természetesen csak a címszóanyagra vonatkozik; az egyes szavak történeti dokumentációjában ezek magától értetődően nagy számban szerepelnek, hiszen a régi magyar köznevek jelentős része korai nyelvemlékeinkben hely- és személy- névként fordul elő.

Inzulin-izofán alkalmazás

Szótárunkba azonban a köznévi anyag is csak erős válogatással kerülhetett bele, hiszen a magyar szókészlet egésze sokszorosan nagyobb annál, hogysem egy ilyen jellegű mű azt átfogni és részletesebben taglalni képes volna. Munkánk- ban tehát nem található meg minden rendű és rangú magyar szó. Szóanyagunk megválogatásában legelsősorban A Magyar Nyelv Értelmező Szótárának címszó- 9 anyagához igazodtunk, természetesen bizonyos módosításokkal.

Mindenekelőtt bekerültek szótárunkba a mai magyar köz- és irodalmi nyelv szavai, ide értve a modern élet jobbára nemzetközi jellegű műveltségszavainak tekintélyes számát is. Bevettük továbbá munkánkba régi nyelvi, elavult szavainkból, valamint táj- szavainkból is mindazokat, amelyek fontosabb szerepet játszottak, illetőleg játszanak nyelvünk életében, következésképpen nyelvtörténetileg és nyelvjárás- t a n i i g rendszerint bővebben adatolhatok.

Szótárunk egésze körülbelül 12 szócikket tartalmaz. Ez azonban accu fogyás gyöngyök vélemények szetesen nem a benne foglalt szavak számát jelzi, hanem csupán a címszavakra vonatkozik. Az egyes szócikkeken belül tárgyalt, dokumentált szóegyedek száma a 12 t sokszorosan felülmúlja. Mindazokat a szavakat ugyanis, amelyeket az átlagos nyelvérzék is összetartozónak, egy accu fogyás gyöngyök vélemények csoportba valónak érez, egyazon szócikk keretében tárgyaljuk. Ily módon gyakran egy szócikkbe, illetőleg egy címszó alá kerülnek a szavaknak egész sorából álló szócsaládok, nem is szólva arról, hogy az egyes tőszavaknak külön szóegyedeket képező egyszerű származé- kai is magától értetődően egyazon szócikkben szerepelnek.

accu fogyás gyöngyök vélemények

A családosítást, a szavak tárgyalásának egy cikkbe való összevonását azonban nem visszük túlzásba, mert ez a használatban még a nyelvész szakemberek számára is nehézséget okozna, az átlagolvasók tájékozódását pedig nagymérték- ben gátolná.

Ezért a sok szóegyedet tartalmazó, gyakran bonyolult származási, alaki és jelentésbeli összefüggéseken át egybekapcsolódó szócsaládokat inkább több szócikkre tagoltuk. E tagolással elkerülni igyekeztünk az áttekinthetetlen szótörténeti dokumentációt, valamint a szövevényes, túl hosszúra nyúló és számos részletre bomló etimológiai fejtegetést.

Ennek a gyakorlati jellegű elvnek meg- felelően külön szócikkben dolgoztunk ki minden, családjától többé-kevésbé elszakadt, illetőleg elkülöníthető szócsoportot vagy szóegyedet. Az etimológiailag közelebbről-távolabbról egybetartozó, de elsősorban gyakor- lati okokból mégis külön szócikkekre bontott szócsoportok és szóegyedek szárma- zásbeli kapcsolatára az egyes szócikkek végén természetesen mindig utalunk; ezek az utalások tehát szótárunknak igen fontos, a nagyobb összefüggéseket fel- táró részei.

A szavak származása és élete a legszorosabb összefüggésben van egymással: a szó első előfordulási ideje, korai használati módjai, nyelvtörténeti alak- és jelentésváltozatai, nyelvföldrajzi, sőt köz- és irodalmi nyelvi helyzete stb.

accu fogyás gyöngyök vélemények

Kettősségük kifejezi 10 a szótörténet és a szófejtés egy és oszthatatlan voltáról vallott elvi állásfoglalá- sunkat; jelzi azt a törekvésünket, hogy a szó életét a maga accu fogyás gyöngyök vélemények, komplex voltában mutassuk be; és tükrözteti mindennek gyakorlati következményét: szócikkeink történeti és etimológiai részeinek egyensúlyát, egyformán fontos szerepét. Szócikkeink elsó', szótörténeti részében adatszerűen végigkísérjük a szavak, illetőleg szócsaládok egész magyar nyelvi életútját.

Adatközléseink természete- sen nem lépnek föl a teljesség igényével: egy-egy szóra vagy szócsaládra vonat- kozóan gyakran az adatok egész tömegéből válogattuk ki a legszükségesebbeket.

Csökkentett glükóz tolerancia: mi az oka és a jogsértések okai?

E válogatás eredményeképpen közöljük a legkorábbi előfordulásokat, a fontosabb alaki és jelentésbeli változatokat, módosulásokat; a legkorábbi, illetőleg a leggya- koribb származékok közreadásával pedig megvilágítjuk a tárgyalt szavak csalá- dosulási folyamatait.

Általános közlési elvünk az, hogy minden vonatkozásban az alak- és jelentés változatokban, a származékokban az időben első előfordulást adjuk meg, zsírégető kiegészítő forrásokban esetleg még nagy számban található, de későbbi idő- ből felbukkanó azonos adatokra már nem térünk ki.

Szótörténeti adatközléseink — amellett, hogy egybegyűjtik a legkülönbözőbb nyelvtörténeti forráskiadványokban található és eddig így együtt jórészt sehol sem szereplő adatokat — viszonylag igen sok olyan adatot is tartalmaznak:, amely korábban nem volt ismeretes a magyar nyelvészeti irodalomban.

accu fogyás gyöngyök vélemények

Adatolásaink efféle újdonságait az tette lehetővé, hogy nemcsak az eddig meg- jelent forrásgyűjtemények, nyelvtörténeti adatközlések teljes anyagára támasz- kodhattunk, hanem szótárunk számára magunk is többrendbeli gyűjtést végez- tünk.

Földolgoztunk accu fogyás gyöngyök vélemények nagyobb magyar szövegemléket beleértve a kódexeket is ig, a kisebb szövegemlékeket még ezen túl is, ig. Ű j gyűjtéseket végeztünk több nagyobb XVI. Ez a hatal- mas gyűjtemény elsősorban a modernebb élet szavaira vonatkozóan szolgáltatott számunkra szinte felbecsülhetetlen értékű anyagot.

Ügyszintén jelen munkánk közöl igen nagy számban eddig nem publikált vagy legalábbis szélesebb körben nem ismeretes nyelvjárási adatokat az Ű j Magyar Tájszótár hatalmas gyűjtemé- nyéből, valamint a Magyar Nyelvatlasz korszerű anyagából. Hiszen a speciális nyelvtörténeti vagy nyelvjárási szótárak lényegében mégiscsak erősen más típu- súak: ha időbeli vagy forrásokbeli korlátokkal is, de teljes adatközlésre töreked- nek, s funkciójukban és közlési elveikben is többé-kevésbé eltérnek a miénktől.

Magától értetődik, hogy efféle szógyűjtemények előállítása továbbra is elsőrendű feladatuk lesz a magyar szótörténet művelőinek, mint ahogy ilyenek valóban jelenleg is vannak készülőben. Ezek lesznek — többek között — hivatva jórészt arra is, hogy még teljesebb és még korábbi adataikkal kiegészítsék, bővítsék vagy éppen helyesbítsék majd a mi mostani szótörténeti közléseinket.

Szócikkeink második fő részét az etimológiai magyarázatok teszik ki. A szótörténettel kapcsolatosan fentebb érintett álláspontunk szerint azonban itt sem szorítkozunk a szavak szűkebb értelemben vett eredetének kérdésére, ha- nem — a szótörténeti adatokkal szoros összefüggésben, jórészt azok magyaráza- taként — a szó magyar nyelvi életének minden jelentősebb mozzanatára igyek- szünk kitérni.

E tekintetben részben eltérünk a korábbi általános etimológiai szokásoktól, illetőleg szótári előzményeink gyakorlatától, mert nem annyira a hangtani magyarázatokra helyezzük a fő súlyt, mint inkább az alaktaniakra, a jelentéstaniakra, valamint a tárgyi, néprajzi, művelődéstörténeti vonatkozá- sokra.

Úgyszintén utalunk — amennyiben szükséges — a szavak nyelvi helyze- tére: időbeli és területi problémáira, gyakoriságára, stílusértékére stb.

KETOGÉN DIÉTA: Előnyei, Hátrányai • TÉNYLEG EZ A LEGJOBB DIÉTA A LEGGYORSABB ZSÍRVESZTÉSHEZ?

Etimológiai fejtegetéseinkben legelsősorban az összefüggések, kölcsönhatások felderítésének és bemutatásának az elvét tartottuk szem előtt. Nyelvünk saját, eredeti elemeinek az ősi örökségből származó és a belső keletkezésű szavaknak a tárgyalása során különösen nagy gondot fordítottunk a tágabb értelemben vett származásbeli kapcsolatok feltárására, a szócsaládok gyakran igen szélesen elá- gazó voltának kiderítésére.

Mivel a szavak és szócsaládok — mint ismeretes — nem elszigetelten, önmagukban élik nyelvi életüket, hanem kölcsönhatásban fejlődnek a hozzájuk alaki vagy jelentéstani tekintetben hasonló, azonos vagy eltérő etimológiai gyökerekből fakadó más szavakkal és szócsaládokkal, az így érintkező nyelvi elemek közt végbemenő nagymértékű keveredési, analógiás kiegyenlítődési és összekuszálódási folyamatokra szintén erős figyelemmel vol- tunk.

Ezeknek ugyan a magyarban tapasztalható szárma- zásbeli és fejlődésbeli összeszövődései — jellegük és nyelvi helyzetük következté- ben — jóval kisebb mértékűek, mint ősi eredetű és belső magyar keletkezésű szavainkban, viszont más természetű, az átadó nyelv, illetőleg nyelvek síkján jelentkező összefüggésbeli, kölcsönhatásbeli problémák jönnek velük kapcsolato- san előtérbe.

Jövevény, illetőleg nemzetközi szóelemeink etimologizálásában ezek európai, szorosabban véve közép- és délkelet-európai hátterének a földerítését tartottuk legfontosabb feladatunknak.

Eredeti elgondolásunknak megfelelően etimológiai accu fogyás gyöngyök vélemények legfő- képpen az eddigi szakirodalom eredményeire támaszkodtunk. Ehhez mérten tüze- tesen feldolgoztuk mindazokat a hazai és külföldi kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányokat, folyóiratokat, amelyek a magyar nyelv szókészletének, illetőleg egyes szóelemeinek történeti-etimológiai accu fogyás gyöngyök vélemények foglalkoznak. Kéziratos, megjelenés előtt vagy alatt álló anyagokat munkánkhoz csak elenyésző mennyi- ségben használtunk.

Egyáltalán nem merítettünk például abból a viszonylag csekély méretű, erősen hézagos és egyébként is elavulóban levő, inkább csak tudo- mánytörténeti becsű kéziratos zsírégetés a karjaidban, amely a Gombocz—Melich-féle Magyar Etymologiai Szótár hagyatékaként a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá- nak Kézirattárában van elhelyezve. Az ősi örökséghez tartozó szavak szócikkei- ben a Magyar Szókészlet Finnugor Elemei című munka kériratából átvettük a rokon nyelvi megfelelőket és néhány kivétellel a szó uráli, finnugor, ugor problematikájára vonatkozó állásfoglalást.

Azon az előzetes álláspontunkon, hogy szótárunk elsősorban a magyar szó- történeti és szófejtő irodalom eddigi eredményeit összegezi és kritikailag értékeli, új, eddig a szakirodalomban részletesebben nem tárgyalt megoldásokba pedig csak a legszükségesebb esetekben bocsátkozik, a feldolgozó-szerkesztő munka során némileg változtatnunk kellett.

Az összegyűlt anyag bzámbavétele, latra- vetése ugyanis nyilvánvalóvá tette a következőket: a accu fogyás gyöngyök vélemények tárgyalt- szavak egész sorára — köztük például számos újonnan felszínre került szóra — vonatkozóan egyáltalán nem vagy alig rendelkezünk szakirodalmi előzmények- kel; az eddigi vélemények igen sokszor nem meggyőzőek vagy éppen tarthatat- lanok, viszont a megoldást hosszabb időt igénylő, bonyolultabb részletkutatások nélkül is meg lehet találni; éppen az ú j szótörténeti adatok nem egy szó esetében az eredetéről vallott korábbi, akkor jónak látszó megoldásokat ma már lényege- sen módosítják, sőt esetleg teljesen más megvilágításba helyezik; stb.

Ennek következtében szótárunk igen számos ponton ú j vagy jelentékenyen átalakított etimológiai megoldásokra kényszerült, vagyis a magyar szókészlet egyedeinek történeti-etimológiai problematikájára nézve meglehetősen sok részletet elsőként publikál.

Ez — úgy hisszük — még akkor is pozitívuma munkánknak, ha nyil- vánvaló is, és a tudomány haladásának természetes következménye, hogy —- 13 a tőlünk elfogadott, illetőleg lehetségesnek tartott számos régebbi vélemény mel- lett — accu fogyás gyöngyök vélemények mi mostani ú j megoldásaink közül is több fog m a j d az idők folyamán a kritika rostáján kihullani, még újabb eredmények mögött elavulttá minősülni.

Természetesen az eddigi szakirodalomhoz képest ú j vagy lényegesen módosított etimológiai megoldásainkban nem járunk el önkényesen, az egyéni ötletek vagy éppen szeszély alapján, mint ahogy a korábbi vélemények számbavételében és kritikai értékelésében sem tesszük ezt. A főszerkesztő egyéni felelősségén túl- menően is a szótárban közölt vélemények minden esetben több személynek, a szerkesztői, szerzői, szaktanácsadói, lektori gárdának az összeműködésén nyug- szanak.

Nem is beszélve az etimologizálás objektív alapjairól, illetőleg kritériumai- ról, hiszen a szavak eredetének megállapítása a szótörténeti, hangtani, alaktani, jelentéstani, művelődéstörténeti problémák tüzetes kielemzésére épül, s fogyás asszisztensek ezek egybehangzó vallomása alapján tekinthető biztosnak.

Egy-egy szó eredetéről a szótárunkban közölt viszonylag rövid megállapítások a leggyakrabban nem tükrözik, nem is tükrözhetik a szófejtes elemző munkájá- nak azt a sokrétűségét, nehéz, hosszadalmas voltát, ami az ilyen típusú nyelv- tudományi búvárlatok velejárója.

Mivel a sokoldalú vizsgálat nem vezet, nem is vezethet mindig egyértelmű eredményre, etimológiai minősítéseinkben az olvasó nagyon sok esetben talál fontolgató, latolgató megjegyzéseket, különböző bizony- talansági fokozatokra való utalásokat. A mondottak értelmében ezek accu fogyás gyöngyök vélemények a szó- tár szerkesztőségének a határozott állásfoglalásoktól való tartózkodását, valami- féle fölösleges óvatoskodását jelzik, hanem a nyelvnek szinte végtelen szövevé- nyességéből, a számba vehető megfejtési lehetőségek gyakori sokrétűségéből, a megfelelő fogódzók sokszor jelentkező hiányából és mindennek következtében a szófejtés nehéz voltából, kényes természetéből adódnak.

Alig van magyar szó, amelyre vonatkozóan a régebbi szakirodalomban ne találhatnánk egy vagy több hibás, elfogadhatatlan magyarázatot, nem is beszélve a teljesen tudománytalan, naiv etimologizálások nagy számáról. Ezeket mi álta- lában nem taglaljuk, nem növeljük velük szótárunk terjedelmét, legföljebb elhá- rítóan utalunk az erre egyáltalán érdemesekre.

Etimológiai magyarázatainkban mindig a jó, illetőleg a tőlünk jónak vagy legalábbis komolyan számba vehetőnek tartott megoldásokra, ezek kifejtésére összpontosítjuk figyelmünket.

A accu fogyás gyöngyök vélemények kölcsönös egymásra hatásának következménye, hogy jövevény- szavakat nemcsak a mi nyelvünk kapott nagy számban más nyelvektől, hanem magyar szavak is tömegesen kerültek be a velünk érintkező nyelvek szókészle- tébe. Kétségkívül érdekes és hasznos lett volna, ha szótárunk az egyes szavak történeti-etimológiai kérdéseinek taglalása során még erre a területre is kiterjesz- kedhetett volna.

Az ezzel járó aránylag nagymértékű terjedelemnövekedést azon- ban nem vállalhattuk, ezért e problémakör rendszeres feldolgozásáról le kellett 14 mondanunk. Egyes ősi eredetű szavainknak, valamint egyes jövevényszavainknak rokon, illetőleg idegen nyelvi előzményeire, megfelelőire igen gazdag összehasonlító nyelvi anyaggal rendelkeztünk.

Ezt az anyagot természetesen a legtöbb esetben nem közölhettük mind, hanem meghatározott elvek szerint, a kérdéses etimológia szempontjából leginkább fontos adatokra figyelve válogattunk belőle.

Hogy ezt a sokféle írásmódú nyelvi anyagot szó- tárunkban mind egybehangoljuk, egységes elvek szerint átírjuk, nem volt lehet- séges: ez a tévedések, ferdítések özönének veszélyét rejthette volna magában, és föltétlenül tudománytalan megoldásokra accu fogyás gyöngyök vélemények volna.

Olvassa el is